Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Rok 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konarzyny na 2020 rok"

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru klubów prowadzących działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru klubu prowadzącego działalność sportową w celu przyznania dotacji celowej na wspieranie rozwoju sportu w Gminie Konarzyny na rok 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy I szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Konarzyny

Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do celów wydania  opinii dotyczącej wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego oraz wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu oraz wysokości dotacji dla podmiotu realizującego zadanie publiczne

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 11/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Konarzyny

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie określenia założeń raportu o stanie gminy

Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji gminnej

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konarzyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dla najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół Publicznych w Konarzynach

Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia  10 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Konarzyny w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia w użyczenie części działki nr 130/5 obręb Zielona Huta położonej w Żychcach

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji

Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz udzielenia upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Konarzynach

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Konarzyny za rok 2019

raport o stanie Gminy Konarzyny za rok 2019

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 26/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Gminy w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach, Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, Biblioteki Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konarzynach

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Konarzyny

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej zdawczo-odbiorczej w Bibliotece Publicznej Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2018 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie gospodarki transportowej i finansowej Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie instrukcji prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Konarzynach

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy konarzyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał

Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 67/2020 - brak (pomyłka w numeracji)

Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu najmu i czynszu dzierżawnego oraz czasu trwania umów, przeznaczonych do najmu i dzierżawy w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na II Półrocze 2020 r. w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Konarzyny

Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 11 wrzesnia 202 r. w sprawie nadania numeru porządkowego

Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Konarzyny

Zarządzenie Nr 76/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Konarzyny z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności

Wytworzył: Ewelina Tyborska
Data wytworzenia: 2020-09-28 15:10
Opublikował: Ewelina Tyborska
Data opublikowania: 2020-03-02 10:09
Ostatnia zmiana: wprowadzono dane
Data ostaniej zmiany: 2020-09-28 15:11
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 275